Algemene Voorwaarden voor de afname van diensten van AMEN Producties 
1. ALGEMEEN 
1. AMEN Producties is niet aansprakelijk voor schade aan de opdrachtgever zelf of aan diens eigendommen, in welke vorm dan ook. 
2. AMEN Producties behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde aan te passen. 
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard. 
4. Ieder aanbod en alle offertes van AMEN Producties zijn vrijblijvend. 
5. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk of per mail akkoord is gegaan met het aanbod van AMEN Producties.
 6. AMEN Producties kan niet garanderen dat het opgeleverde product leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid. 

2. AUTEURSRECHT 
1. AMEN Producties behoudt te allen tijde het auteursrecht op de vervaardigde beelden, producten of enig ander uitgebracht materiaal. 
2. Rechten zijn beschikbaar tegen betaling na overleg. 
3. AMEN Producties behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van AMEN Producties, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website, sociale media kanalen of andere marketingkanalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3. BEELDMATERIAAL 
1. AMEN Producties zal onder geen enkele omstandigheid onbewerkt beeldmateriaal met de opdrachtgever delen, waaronder: 1. Onbewerkte foto's. 2. Onbewerkte videobeelden. 3. Foto's of beelden die niet zijn gebruikt in het eindresultaat. 4. Elk ander beeld dat door AMEN Producties als onbewerkt wordt beschouwd. 
2. AMEN Producties heeft volledige zeggenschap over de bewerking van de foto- en/of videoproductie. 
3. Bij de oplevering van een videoproductie is één revisie inbegrepen; verdere revisies worden belast met een toeslag van €95,- bovenop het vooraf overeengekomen bedrag. 
4. De opdrachtgever is niet gemachtigd om wijzigingen aan te brengen in het geleverde product. 

4. BETALING EN KOSTEN 
1. De opdrachtgever dient zich te houden aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden. 
2. AMEN Producties behoudt zich het recht voor om tot 50% van het overeengekomen bedrag als aanbetaling en bevestiging van de overeenkomst te factureren vóór de uitvoeringsdatum van de opdracht. Na betaling is dit bedrag niet vatbaar voor restitutie. 
3. De (rest)betaling dient binnen 10 dagen na de uitvoeringsdatum van de opdracht te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4. Bij annulering na het ondertekenen van de overeenkomst en het voldoen van de aanbetaling ontvangt de opdrachtgever geen restitutie van het bedrag dat al is voldaan. 
5. Reistijd- en kilometervergoedingen zijn niet inbegrepen in de standaardprijs en worden apart vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
6. Reiskosten worden achteraf berekend volgens de formule: €30*reisuren + €0,40*gereden kilometers. 
7. In het geval van aanschaf van fysieke producten (bijv. een album of geprinte foto’s) dient de opdrachtgever 100% van de betaling te hebben voldaan alvorens AMEN Producties het product zal bestellen. 

5. UITVOERING EN OPLEVERING 
1. AMEN Producties zal op tijd op de afgesproken locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan overeengekomen met de opdrachtgever. Vertrek of aankomst op een ander tijdstip dan overeengekomen zal altijd in goed overleg met de opdrachtgever worden besproken worden. 
2. Enig gevolg of schade dat voortvloeit uit overmacht die buiten de redelijke controle van AMEN Producties vallen (vb. file, autopech, vertragingen, natuurrampen etc.) kunnen niet op AMEN Producties worden verhaald. 
3. AMEN Producties zal zich inspannen om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de situatie van overmacht en zal redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de overmachtssituatie te minimaliseren. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om AMEN Producties onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een overmachtsituatie die zijn vermogen om aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst te voldoen, beïnvloedt. 
5. De partijen zullen in goed vertrouwen samenwerken om een passende oplossing te vinden voor de situatie van overmacht, met inachtneming van de belangen van beide partijen. 
6. De opdracht zal naar beste vermogen en inzicht worden uitgevoerd met professionele apparatuur, in de stijl waarin AMEN Producties gewoonlijk werkt. 
7. Bij het boeken van een opdracht stemt de opdrachtgever automatisch in met de stijl van AMEN Producties. 
8. AMEN Producties zal zich te allen tijde inspannen om de overeengekomen opleverdatum na te streven, maar deze kan niet als strikte deadline worden beschouwd. In geval van vertraging zal AMEN Producties transparant communiceren met de opdrachtgever. 
9. AMEN Producties behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever verplicht daarvan in kennis te stellen. (bij ziekte en/of uitval) 
10. AMEN Producties vermeldt haar naam en/of logo in de aftiteling van de productie. 

6. WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. AMEN Producties behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. 
2. Voor elke opdracht is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

7. KLACHTEN 
1. Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na levering van de foto's, schriftelijk aan AMEN Producties te worden gemeld. 
2. Het is niet mogelijk om een terugbetaling te eisen bij ontevredenheid; bij ontevredenheid zal er in overleg en goed vertrouwen een passende oplossing gezocht worden. 
3. Het is niet mogelijk om (schade)claims tegen AMEN Producties in te dienen. 
4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

Deze algemene voorwaarden zijn als laatste aangepast op: 29 april 2024
Back to Top